New tendering tools driving circularity in building construction

Published on the 3rd of October 2017
31312595_xxl-e1507024206791

As organisations across the Netherlands embrace the transition to a circular built environment, Metabolic and SGS Search have developed circular tendering procedures that are helping municipalities, developers and construction companies to embed sustainable innovation.

[Scroll down for Dutch version of this story]

Changing the way major organizations make procurement decisions can be one of the most effective ways to accelerate the transition to a circular economy. And specifically within the built environment. Governments are often responsible for the majority of housing and infrastructural development within cities, and therefore hold the power to steer developers towards circular thinking. Besides this, housing corporations also have great opportunities to drive the transition to circularity.

While sustainability interventions in buildings have mainly focused on energy optimisation within the use phase of buildings, Metabolic and partners at SGS Search are looking beyond this to reveal the additional systemic impacts embedded in the construction, use and demolition phases of buildings, and looking to circular building components, materials and designs. Some of the ways of improving circularity by taking this approach include reducing demand for high-impact primary materials by introducing secondary material substitutes, using renewable materials with lower impacts, and positioning buildings as ‘commodity banks’ with material passports that capture the residual value of their components at the end of their life cycles. These approaches also provide significant long-term economic gains.

Together with SGS Search, we’ve created new tools to make it easier to embed these approaches. We developed a new tendering methodology that will assist  project developers, housing corporations and municipalities to prioritise their circular ambitions, while taking into account environmental constraints and market innovation requirements. Using the indicators and scoring methods created, these organisations can – in their varying market capacities – equip themselves to quantitatively and objectively assess the circularity of development tender proposals, or that of existing designs.

Initially developed  as a circular tendering ‘roadmap’ for the City of Amsterdam, the methodology is now being practically applied by the municipality to three pilot sites across the city (in Buiksloterham, Zuidas and Centrumeiland). Building on this work, we are now also applying the methodology further afield in the towns of Uden and Veghel, where we are working at the other end of the development scale with Dutch Housing Corporation, Area. Based on Area’s ambitions to start developing in a more circular fashion, we are running a series of workshops and sessions to assist them in their learning trajectory: building circularity principals into their organisational DNA, and helping them apply our circular tendering methodology to the development of 6 upcoming housing projects.

The next big step is to share the lessons learned and knowledge we have built up with a broader audience. To do this we are collaborating with knowledge and networking organisation Platform 31 and AT Lawyers on a City Deal Circulaire Stad initiative supported by the Ministry of Internal Affairs, Aedes Association of Housing Corporations and the Municipality of Haarlemmermeer. This takes the form of five Circular Tendering Masterclasses, which began on the 14th September, and will provide project developers, housing corporations and municipalities with the knowledge and insights to develop their own tendering processes.

Kees Faes of SGS Search commented: “It’s critical that we manoeuvre between big visions and idealism, and making sure that our methodologies can be used in a practical and implementable way. These are no longer ideas; we are helping a range of organisations to apply circular tendering tools practically.”

Metabolic and SGS Search view these foundation-laying projects as critical steps towards a future of circular construction for the Netherlands. The teams’ shared vision to transform the built environment to a sustainable state is underpinned by systems-thinking and circular procurement experience. Metabolic Consultant, Gerard Roemers, said: “It is really exciting to be taking these next steps towards making the circular built environment a reality. In addition to the practical case studies underway, we are proud to be adding a new spatial planning instrument to the Netherlands toolbox for regional planning.”

Are you a housing cooperation, project developer or municipality with an ambition to embrace the future of circular building? And are you searching for ways to practically implement this in your current procurement processes? We’re looking for future partners to work with us to take these ideas to more geographies and sectors. Contact us.

_________________________________________________________________________

Nieuwe aanbesteding tools stimuleren circulair bouwen

Nu in versneld tempo circulaire principes worden omarmd door organisaties in Nederland, is het hoog tijd om regelgeving hierop aan te sluiten. Ter anticipatie van deze behoefte zijn Metabolic en SGS Search actief bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe aanbestedingsprocedures, waarbij gemeentes, ontwikkelaars en bouwbedrijven gestimuleerd worden duurzame innovaties mee te nemen.

Door het veranderen van de manier waarop bedrijven hun inkopen doen, wordt, met name in de bouwsector, de spijker op de kop geslagen als het gaat om effectieve stappen naar een circulaire economie. Overheden spelen een grote rol in de ontwikkeling van vastgoed- en infrastructuurprojecten in steden. Hierdoor zijn juist zij de aangewezen partij om het circulair denken te stimuleren onder ontwikkelaars.

Tot op heden hebben duurzaamheidsinterventies bijna alleen gestuurd richting energiebesparing en -optimalisering in de gebruiksfase van gebouwen. Metabolic en partners van het SGS Search kijken echter verder. Dit wordt gedaan door de ingebedde milieu impacts van bouwactiviteiten in de gehele keten te analyseren, van productie van materialen tot sloop, en te kijken naar mogelijkheden voor circulaire bouw onderdelen, -materialen en -ontwerpen. Deze aanpak leidt er bijvoorbeeld toe dat er bij bouwprojecten ook gekeken moet worden naar reductie van het gebruik van primaire materialen met een hoge milieubelasting, door goed herbruikbare alternatieve materialen en constructies te introduceren. Daarop aansluitend zullen gebouwen vanuit een nieuw perspectief moeten worden benaderd: als materiaalbanken met materiaalpaspoorten, waarin de eindwaarde van alle componenten is uitgedrukt. Ook vanuit financieel oogpunt zal dit leiden tot positieve langetermijneffecten.

Met SGS Search hebben we tools ontwikkeld die het makkelijker maken om bovengenoemde aanpakken toe te passen. Er is een nieuwe methodologie voor aanbestedingen uit voortgevloeid, die projectontwikkelaars, woningcorporaties, en gemeenten ondersteunt met het prioriteren van hun circulaire ambities, waarbij rekening kan worden gehouden met prikkels vanuit de markt en tegelijkertijd impacts op het milieu. Door het gebruik van indicatoren en een scoringsmethodiek kunnen organisaties – in hun variërende marktvormen – de mate van circulariteit van hun aanbesteding voorstellen of bestaande ontwerpen op een kwantitatieve en objectieve manier evalueren.

Terwijl de methodologie aanvankelijk was bedoeld om als roadmap richting circulaire aanbestedingen te fungeren voor de gemeente Amsterdam, wordt het nu praktisch toegepast door de gemeente op drie pilot locaties (Buiksloterham, Zuidas en Centrumeiland). Bovendien zijn er meerdere projecten in ontwikkeling op de verder gelegen locaties Ughen en Veghel. Voor woningcorporatie Area worden workshops en sessies georganiseerd om ze te begeleiden in het leertraject om circulaire principes in hun bedrijfs-DNA te verweven en de circulaire aanbesteding methodiek toe te passen in zes aankomende vastgoedprojecten.

De volgende grote stap is om de lessen die worden gehaald uit deze vooruitlopende projecten te delen met een breder publiek. Hiervoor wordt er samengewerkt met kennis- en netwerkorganisaties Platform 31 en AT Lawyers, in de vorm van een deal genaamd ‘City Deal Circulaire Stad’. Deze is gecreëerd op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Aedes vereniging van woningcorporaties en de gemeente Haarlemmermeer.

‘Het is belangrijk dat we ons manoeuvreren door de grotere visies en het idealisme, en daarbij verzekeren dat er methodes zijn die praktisch en toepasbaar zijn. Er is nu niet langer sprake van slechts ideeën: we helpen nu echt bedrijven om circulaire aanbesteding tools praktisch toe te passen’, aldus Kees Faes van SGS Search.

Metabolic en SGS Search zien deze fundamentele projecten als essentiële stappen richting een circulair bouwend Nederland. De gedeelde visie van het team wat betreft de transitie van de bouwsector richting een duurzame staat wordt onderbouwd met systeemdenken en ervaringen op gebied van circulair bemiddelen. Gerard Roemers, senior consultant bij Metabolic, liet weten erg enthousiast te zijn ‘deze stappen te zetten om een circulaire bouwsector realiteit te laten worden. Naast de praktische case studies in het verschiet, zijn we trots nieuwe instrumenten toe te voegen aan de Nederlandse gereedschapskist voor planologie’.

Bent u een woningcorporatie, projectontwikkelaar of gemeente met een ambitie om circulair bouwen te omarmen? En bent u op zoek naar manieren om dit praktisch te implementeren in uw huidige inkoopprocessen? We kijken uit naar toekomstige partners die met ons samen willen werken om deze ideeën toe te passen op diverse gebieden en sectoren. Neem bij interesse vooral contact met ons op.

Share this post on:

Contact info@metabolic.nl
+31 203 69 09 77
Contact us
Gedempt Hamerkanaal 29
1021 KL Amsterdam
Netherlands
Copyright Metabolic 2024 © All rights reserved
Privacy Policy

Stay up to date  |  Get monthly updates on circular economy and sustainability topics –  straight to your inbox.

Ask us a question